دسته: سینما

بهترین سریال‌ها در مورد زندان

اتفاقات برخی از سریال‌ها درون زندان رخ می‌دهند و واقعیت‌های تلخی از زندگی محکومین درپشت میله‌ها را روایت می‌کنند. در دهه‌‌های مختلف، سریال‌های مختلفی داستان خود را درون زندان‌ها به…